Kallelse till Årsmöte VBSA

[2017-02-02 00:29]
 Torsdagen den 16 februari 2017 klockan 19:00 i klubbstugan på Sternö.
Efter mötet bjuder VBSA deltagande medlemmar på landgång inklusive dryck och kaffe. För dig som vill äta landgång måste beställning göras till Bengt/SM7FFI senast måndagen den 13 februari, på telefon 0454-32 10 12 eller via mail: sm7ffi@ssa.se
 

Västra Blekinge
SändarAmatörer – VBSA
Välkommen till årsmöte!
Torsdagen den 16 februari 2017 klockan 19:00 i klubbstugan på Sternö.
Föredragslista:

2017:11 Val av mötesordförande och mötessekreterare.
2017:12 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
2017:13 Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst.
2017:14 Justering av röstlängd/medlemslista.
2017:15 Fastställande av dagordning.
2017:16 Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse för det gångna året.

2017:17 Revisorernas berättelse.
2017:18 Fastställande av resultat- och balansräkning.
2017:19 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
2017:20 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
2017:21 Val av styrelseledamöter:
a. Val av vice ordförande för två år. Förut SM7HTP.
b. Val av sekreterare för två år. Förut SA7BXO.
c. Val av vice kassör för två år. Förut Vakant.
d. Val av verksamhetsledare för ett år. Förut SA7AXT.

2017: 22 Val av styrelsesuppleanter:
Val av två styrelsesuppleanter för ett år. Förut SM7JPI och SM7JPU.

2017: 23 Val av revisorer och revisorsuppleant:
a. Val av två revisorer för ett år. Förut SM7KTU och SM7IKJ.
b. Val av revisorsuppleant för ett år. Förut SM7LNT. 2013:24 Val av valberedning:
Val av tre valberedare för ett år, varav en sammankallande.
Förut SM7KTU (sammankallande), SM7GBH Och Vakant

2017:24 Mötet avslutas.

Efter mötet bjuder VBSA deltagande medlemmar på landgång inklusive dryck och kaffe. För dig som vill äta landgång måste beställning göras till Bengt/SM7FFI senast måndagen den 13 februari, på telefon 0454-32 10 12 eller via mail: sm7ffi@ssa.se
Bengt Lindblom